Hướng dẫn báo cáo

A. Chuẩn bị Hồ sơ LKĐT

Thủ tục phê duyệt Chương trình Liên kết đào tạo với nước ngoài tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

I. Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

    - Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

    - Quyết định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Thủ tục phê duyệt Chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài

1. Hồ sơ đề nghị phê duyệt Chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài gồm:

1. Văn bản đề nghị phê duyệt Đề án liên kết đào tạo với nước ngoài do các bên liên kết cùng ký (tham khảo mẫu tại Phụ lục số 1)

2. Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác giữa các bên liên kết.

3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của các bên liên kết: Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục hoặc các tài liệu tương đương khác.

4. Giấy tờ chứng minh cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài được phép đào tạo trong lĩnh vực dự định liên kết.

5. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo nước ngoài hoặc của cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc giấy tờ công nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền.

6. Văn bản chấp thuận về chủ trương cho phép liên kết đào tạo với nước ngoài của cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục Việt Nam thuộc cơ quan chủ quản.

7. Đề án liên kết đào tạo do các bên liên kết xây dựng và cùng ký, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: Sự cần thiết, mục tiêu của chương trình liên kết đào tạo; ngành và trình độ đào tạo; điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình và nội dung giảng dạy; danh sách giáo viên, giảng viên dự kiến và lý lịch cá nhân; đối tượng và tiêu chí tuyển sinh; quy mô đào tạo; hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá; văn bằng, chứng chỉ sẽ được cấp, tính tương đương của văn bằng nước ngoài đối với văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam; biện pháp đảm bảo chất lượng và quản lý rủi ro; bộ phận phụ trách chương trình liên kết, lý lịch cá nhân của người đại diện cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài tham gia quản lý chương trình; mức học phí, hỗ trợ tài chính của cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài (nến có), dự toán kinh phí, cơ chế quản lý tài chính; trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên kết; trách nhiệm và quyền hạn của nhà giáo, người học.

B. Tiếp nhận hồ sơ

    Cơ sở giáo dục đại học nộp 06 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bản gốc) trực tiếp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài, 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện tới địa chỉ nêu trên.

Trường hợp cơ sở giáo dục đại học nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài) sẽ được cấp Giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp cơ sở giáo dục đại học nộp hồ sơ qua bưu điện, dấu bưu điện ngày đến sẽ là căn cứ để tính thời điểm nhận hồ sơ.

C. Các đơn vị tham gia thẩm định hồ sơ

    1. Đơn vị chủ trì: Cục Đào tạo với nước ngoài chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.

    2. Đơn vị phối hợp: Vụ Giáo dục đại học, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Pháp chế (nếu cần).

D. Nội dung thẩm định

    Các đơn vị tham gia thẩm định có trách nhiệm thẩm định tư cách pháp nhân của các bên liên kết; thỏa thuận hợp tác; dự toán thu chi và quản lý tài chính; các điều kiện đảm bảo chất lượng chương trình liên kết: cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy, đội ngũ giảng viên, bộ phận phụ trách chương trình liên kết; đối tượng tuyển sinh; quy mô đào tạo; địa điểm đào tạo; chương trình và nội dung giảng dạy; văn bằng sẽ cấp, giá trị pháp lý và tính tương đương của văn bằng nước ngoài đối với văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam; biện pháp đảm bảo chất lượng và cơ chế xử lý rủi ro.

E. Thời hạn thẩm định

    1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Đào tạo với nước ngoài kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo bằng văn bản cho các bên liên kết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

    2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Đào tạo với nước ngoài chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định, lập báo cáo, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định và dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án liên kết đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trả lời.

    4. Trường hợp Đề án liên kết đào tạo không đủ điều kiện phê duyệt, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của các cấp có thẩm quyền, Cục đào tạo với nước ngoài phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

F. Trả kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, Cục Đào tạo với nước ngoài trả quyết định phê duyệt chương trình liên kết đào tạo qua đường bưu điện hoặc cơ sở giáo dục đại học nhận quyết định phê duyệt trực tiếp tại Cục Đào tạo với nước ngoài.

Báo cáo tại Hệ thống Quản lý LKĐT

1. Đại học Quốc gia, Đại học Vùng và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đơn vị cấp 1 truy cập tại đây http://lienketdaotao.moet.gov.vn/center/

Đơn vị cấp 2 truy cập tại đây http://lienketdaotao.moet.gov.vn/wp-admin/

Đơn vị cấp 3 truy cập tại đây http://lienketdaotao.moet.gov.vn/dangky.php

2. Các cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chương trình liên kết đào tạo

Đơn vị cấp 1 truy cập tại đây http://lienketdaotao.moet.gov.vn/wp-admin/

Đơn vị cấp 2 truy cập tại đây http://lienketdaotao.moet.gov.vn/dangky.php
Trang chủ | Liên hệ
Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vietnam International Education Cooperation Department - Ministry of Education and Training