Cục Hợp tác quốc tế

 

Cục Hợp tác quốc tế có tên giao dịch quốc tế là Vietnam International Education Cooperation Department (VIED).

Cục Hợp tác quốc tế giúp Giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Cục Hợp tác quốc tế có 04 phòng và 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các phòng:

  • Phòng Hành chính - Tổng hợp

  • Phòng Quan hệ quốc tế

  • Phòng Giáo dục quốc tế

  • Phòng Hợp tác đầu tư

Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc:

  • Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế

  • Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế

  • Phân viện Puskin

 
Trang chủ | Liên hệ
Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vietnam International Education Cooperation Department - Ministry of Education and Training